Az Írók Boltja Kft. tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, ill. kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a vásárlással összefüggő célok megvalósításához adja át harmadik félnek (pl. szállítás esetén), a vásárlói adatokat, információkat más által, ill. más célra nem használható fel a Vásárló engedélye nélkül. A Webáruházban található felhasználók adatait szigorúan bizalmasan kezeli, a vásárlói adatok kezelésekor az adatvédelmi törvénynek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és más adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően jár el. Amennyiben az Írók Boltja Kft. tájékoztató információkat kíván küldeni a Vásárlóknak, ahhoz a Vásárló külön hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410 e-mail-cím: A NAIH feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

A NAIH
 • bejelentés alapján vizsgálatot folytat,
 • hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat,
 • hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat,
 • a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat,
 • a más által indított perbe beavatkozhat,
 • adatvédelmi nyilvántartást vezet.

A NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a NAIH adatvédelmi hatósági eljárást indíthat.

Az adatvédelmi törvény értelmező rendelkezései szerint:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat: – a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az Írók Boltja Kft-től vásárló személy az adatait önként adja meg, majd az adatkezelés törvényi rendelkezéseken alapul (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályain). A számviteli törvény alapján kerülhet sor az adatokat tartalmazó bizonylatoknak a könyvviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozó, ill. könyvvizsgáló részére történő átadására. A cselekvőképtelen és a tizenhat (16) éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges (kivéve az olyan személyes jellegű jognyilatkozatokat, amelyre jogszabály feljogosítja; a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket; a munkával szerzett keresményével való rendelkezéssel összefüggő jognyilatkozatokat; az olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez).

Bankkártya adatok – fizetés

3.1. A https://irokboltja.hu/ HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI Online fizetés külső szolgáltató által történik – Barion

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelet alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímét és jelszavát. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságát is növeli!

Fizetéshez használhatja:

Mastercard vagy Maestro bankkártyáját

Visa vagy Electron bankkártyáját

Amex bankkártyáját

Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.ö

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásoát, még azt is látja, mit vett. Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngészője zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

www.barion.com

Webáruházunk csupán a tranzakció végeredményéről kap tájékoztatást, a megadott kártyaadatok nem jutnak el hozzánk! A Barion Smart Gateway felületén a kártyaadatok megadásával, vagy Barion tárca tulajdonosok esetében saját jelszóval lehetséges a fizetés, asztali és mobil böngészőkben egyaránt. Ez a fizetési mód nem igényel regisztrációt, az első fizetésnél lehet regisztrálni, de ez opcionális. A regisztráció és a Barion tárca használata Neked egyaránt ingyenes. A regisztráció kényelmessé teszi a rendszer használatát, nem kell többet beírni a kártyaadatokat az adott kereskedőnél, és egyetlen más Barion elfogadónál sem. Amennyiben regisztrálsz, javasoljuk, hogy töltsd le a Barion appot is, amely révén rengeteg felhasználói élménnyel gazdagodhatsz.

A Barionnal történő fizetés lépései:

Válaszd ki a terméket és helyezd azt a kosárba!

A Pénztárnál válaszd ki a számodra megfelelő szállítási módot, majd a fizetési módnál a Bariont. Ha megvan, akkor az Általános szerződési feltételek elfogadása után kattints a “Megrendelés” gombra!

Fizetés a bankkártya adatok magadásával:

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával vagy hitelkártyával. A fizetéshez a kártya adataira, valamint egy e-mail címre van szükség. A fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de az ÁSZF-et minden esetben el kell fogadni.

Fizetés Barion tárcával:

Fizetés eltárolt bankkártyával

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

Fizetés már előre feltöltött Barion egyenleggel.

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval (és nem rendelkezik bankkártyával). A fizetéshez csupán e-mail cím és jelszó szükséges. Az egyenlegen lévő elektronikus pénz előre feltölthető készpénz befizetéssel a Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben bankkártyáról is).

A www.irokboltja.hu honlap látogatói adatainak kezelése:

A cookie egy kicsiny szöveges fájl, amit a webszerver a felhasználó gépén tárol. Ez azért fontos, mert ez nem egy számítógépes program, ami feladatokat láthat el (pl. figyel vagy adatot gyűjt), egy sima noteszbejegyzés az egész. Jellemzően a felhasználó bejelentkezését követően kerül a látogató gépére, a munkamenetének azonosítására és az ő biztonságára szolgál. Ezek a felhasználó kijelentkezését követően törlődnek. Néhány cookie a felhasználó gépén maradhat az oldal elhagyását követően is, ezek jellemzően arra szolgálnak, hogy a visszatérő vásárlót azonosítsák. Ezek törlésére a felhasználónak lehetősége van (létezik programozott lehetőség is ennek elvégzésére), ez esetben (ha használ ilyet az oldal) a beállításai és egyéb személyes kényelmi lehetőségei is törlődnek. Az irokboltja.hu csak a saját maga elhelyezett cookie-kat próbálja meg visszaolvasni (visszatérő vásárló), más adatot nem gyűjt és semmilyen felhasználói magatartást nem követ.

A www.irokboltja.hu honlapon keresztül kapcsolat létesítése:

Abban az esetben, ha valamely látogató nem válik vásárlóvá (nem köt szerződést), viszont kapcsolatot létesít az Írók Boltja Kft-vel, érdeklődik a forgalmazott termékekkel kapcsolatban, akkor első üzenetküldésével adatok (név, email-cím, telefonszám) ad meg, és ezzel adatai kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja. Az adatkezelés célja: kapcsolat létesítése és fenntartása Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása A kezelt adatok: név, e-mail-cím és az érintett által megadott más adatok, levelezés, IP-cím Amennyiben az Írók Boltja Kft. további vagy új adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, a változásról az adatfeldolgozás megkezdésekor tájékoztatást ad.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Cégnév: Írók Boltja Kft.
Adószám: 10575286-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-077852- Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Üzlet: 1061 Budapest, Andrássy út 45.
Telefon: +36 1 322 1645, +36 1 342 4311
E-mail: irokboltja@irokboltja.hu

A személyes adatok módosítása vagy törlése az alábbi címeken kezdeményezhető:
 • postai úton az Írók Boltja Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 45. címen,
 • e-mail útján az irokboltja@irokboltja.hu címen,
 • a hírlevélen található módosítás vagy leiratkozás linkre kattintva.

Adatvédelmi nyilvántartási számok: Az adatkezelő adatai, elérhetőségei: Amennyiben az Írók Boltja Kft. további vagy új adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, a változásról az adatfeldolgozás megkezdésekor tájékoztatást ad.

Biztonsági intézkedések:

Az Írók Boltja Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és úgy hajtja végre, hogy az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Írók Boltja Kft., illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Írók Boltja Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Írók Boltja Kft. a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Írók Boltja Kft. és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Írók Boltja Kft. biztosítja, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok a megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a kitűzött célokhoz szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és szükség szerint frissítsék, valamint a kérelmeknek, jogszabályoknak megfelelően töröljék.

Az Írók Boltja Kft. kéri az érintetteket (így különösen a Vásárlókat), hogy valós és pontos adatokat adjanak meg. A Vásárló a saját maga által kitalált és bármikor megváltoztatható kóddal férhet hozzá saját adataihoz, amelyeket megváltoztathatja. A kód titkosságának megőrzése az érintett feladata és felelőssége.